Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

TBMM "Altın Aramaya" Evet Dedi...

Oluştur: 12/23/2020 23:52

Aylardır halkımızın mücadelesini verdiği "İlçemizde maden arama (altın madeni) faaliyetlerinin durdurulması" yönündeki öneri bugün mecliste reddedildi.
Toplantı ile ilgili tutanak metni aşağıdaki gibidir:

Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki madencilik faaliyetlerinin bölgeye olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/3474) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmesinin Genel Kurulun 23/12/2020 Çarşamba günlü (bugün) birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin gerekçesini açıklamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Kadim Durmaz.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Durmaz, değil iki dakika, bir dakika dahi uzatmıyorum, bilginiz olsun.

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, ülkemizde gün geçmiyor ki doğup büyüdüğümüz toprakların her bir coğrafyasından içimizi inciten doğa ve çevre talanlarıyla ilgili haberler alıyoruz. İşte, bu noktada o güzel ilimiz Tokat’ın nadide ovalarından Erbaa, Niksar ve Taşova’da yaşamı tehdit eden devamında Reşadiye’de yine üzücü haberler almaktayız. İşte, tam da bu noktada yüce Meclisi yeni yıla girmeden bilgilendireceğim. Ortak bir anlayışla doğaya, çevreye, bizden sonraki nesillere evimize sahip çıkarak iyi bir ülke bırakma noktasında değerli katkılarınızı ortak bir anlayışla isteyeceğim.

Olayı öğrendiğimizde, Erbaa’da altın arayışı konusunu, hemen gerekli bilgileri aldım ve alır almaz yöreye gidip şehrül emin olan Erbaa Belediye Başkanımızı, Erbaa’daki bütün siyasi partileri, devamında Niksar Belediye Başkan Yardımcısını, devamında Niksar’daki bütün siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, ziraat odalarını, muhtarları hepsini ziyaret edip bilgilendirdik. Bu konuda partiler üstü bir anlayışla doğduğumuz topraklara sahip çıkmanın önemini karşılıklı konuştuk ve bu noktada duyarlılık gösteren yöremiz insanlarına ve gurbette yaşayan Tokatlı hemşehrilerime, doğa ve çevre gönüllülerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Arkadaşlar, Erbaa ilçemizde, Erbaa ilçe merkezine yaklaşık olarak 18 kilometre mesafede Kozlu ve Fındıcak köyleri merkezinde arayış izni alınmış. Ancak buranın öyle bir özelliği var ki kıymetli arkadaşlar, burada, çok nadide Anadolu yaylalarından Boğalı ve Sakarat yaylaları var. Bu yaylaların eteği su kaynaklarıyla dolu. Nüfusu 80 bine dayanan Erbaa ilçemizin içme suyunun yüzde 70’i; Tokat Turhal, Amasya Taşova’daki köylerimizin ve civardaki köylerin içme sularının yüzde 40’a yakını bu yaylanın eteklerinde, bu maden arayışının yapılacağı yerlerdeki ormanlardan beslenen kaynaklardan olmaktadır. Ve yine, biz Erbaa noktasında bir duyarlılık gösterirken Niksar’dan bir ses geldi. Niksar’a gittiğimizde de baktık, o bölge, hemen Niksar’a karşı bakan, dik, sarp; Niksar Ovası’ndan 8 kilometre çıkıyorsunuz, bin metre rakıma ulaşıyorsunuz yani 300 metreden bin metreye, böyle bir alanda çok dik yamaçları olan heyelanlı bir bölgede. Yine, Reşadiye’de meşhur Selemen Yaylası, Demircili ve Kuyucak denilen bölge ve devamında yine Ordu Mesudiye’ye doğru uzanan bir hat var. Burada da şeyler var. Arkadaşlar, 1 gram altın için 5 bin litre suyun lazım olduğunu Türkiye’de artık herkes biliyor ve küresel ısınmayla da su kaynaklarımızdaki azalmayı, ülkemizi de zor günlerin beklediğini hep birlikte biliyoruz arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar, 5 bin ağaç kesilecek bu bölgeden. Şu gördüğünüz alana bir bakın, lütfen. Hepinize soruyorum, buraya kıyılır mı? Ve bölgeyi gezdik. Arkadaşlar, bu bölgedeki, Erbaa’daki, Kozlu’daki o Sakarat Yaylası’ndaki alan, milattan önce beş bin yedi yüzlü yıllara dayanmakta. İlginç olan, Anadolu’nun ilk madeni 110 metrelik bir galeri, galerinin içinde sağa sola giden dehlizler ve buralarda da o yıllarda kullanılan bütün makineler, takımlar duruyor yani olsa olsa buranın bir açık hava müzesi olması lazım ama Erbaa ilçemize bakıyoruz, Niksar’a bakıyoruz; 1939’da ve 1942’de depremde çok büyük acılar yaşamış. Hatta bunu -hepiniz de bilirsiniz- ünlü ozan Zaralı Halil şöyle dile getiriyor: “Niksar'da kalmadı dikili bir taş/ Erbaa'yı sorarsan döker kanlı yaş/ Tokat'ta geçirdi zorlu bir savaş/ Şikâyetim kimden kime ne deyim.”

Arkadaşlar, Türkiye’nin deprem kuşağı var biliyorsunuz. Kuzey Anadolu Fay Hattı, işte tam da buradan, altın çıkaran madenin, hattın biri eteğinden biri yanından biri üzerinden gitmekte. Yine, D100 Kara Yolu var arkadaşlar. D100 Kara Yolu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KADİM DURMAZ (Devamla) – Sayın Başkanım, toparlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Durmaz. Uzatma vermiyorum.

KADİM DURMAZ (Devamla) – O zaman sessiz bitiriyorum.

Arkadaşlar, bu D100 Kara Yolu’yla ilgili CİMER’e başvurduk. CİMER’den aldığımız yazıda, buranın… Aynen bizim söylediğimiz gibi arkadaşlar, bakın, diyor ki: “Burası deprem kuşağı, burası fay hattının olduğu yer, buradaki ovaları biz kıymetli ova ilan ettik ve biz buradaki toprakların korunması adına, heyelan adına bu D100 Türkiye-İran Transit Yolu’nun güzergâhını değiştireceğiz.”

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Durmaz.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Toparladınız Sayın Durmaz, teşekkür ediyorum.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Son kez, toparlıyorum.

MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan.

BAŞKAN – Efendim.

MURAT BAKAN (İzmir) – Tutanağa geçirsinler.

BAŞKAN – Yani bence kürsüyü toparlayalım.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Kıymetli arkadaşlar, ortak bir anlayışla gelin, değişik bir şey yapalım yeni yıl öncesi. Bu önergeye destek verin, hep birlikte bir araştırma heyeti oluşturalım, o güzel coğrafyaya gidelim.

BAŞKAN – Sayın Durmaz, rica ediyorum, lütfen.

KADİM DURMAZ (Devamla) –  Bakın, o güzel coğrafyanın omega 3 deposu olan bir cevizi ve yine hepinizin sofrasındaki coğrafi işaretli Erbaa’nın sarması ve 100 binin üzerinde büyükbaş, 180 bin küçükbaş hayvan burada telef olacak. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Durmaz, teşekkür ediyorum.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Toparlıyorum Başkanım.

BAŞKAN – Hayır toparlamayın, bir tek kürsüyü toparlayalım.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Kürsüyü toparlıyorum.

BAŞKAN – Kürsüyü toparlayalım Sayın Durmaz, lütfen, rica ediyorum. Sayın Durmaz, siz İdare Amirliği yaptınız.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Bakın, Hükûmetinizin çıkardığı Yerüstü Sularını Koruma Yönetmeliği ve bu Yeraltı Sularını Koruma Yönetmeliği…

BAŞKAN – Sayın Durmaz, rica ediyorum...

UĞUR AYDEMİR (Manisa) –  Anladık, anladık. Konu anlaşıldı.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Bu da Avrupa Birliğinin Hükûmetimize verdiği, Hükûmetin de taahhütte bulunduğu Yeraltı Sularını Koruma Yönetmeliği arkadaşlar.

BAŞKAN – Sayın Durmaz, rica ediyorum, lütfen.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Bütün bunlarla çelişen bir maden arama ruhsatı. Buna izin verilmemesi lazım.

MURAT BAKAN (İzmir) – İptal edilsin.

KADİM DURMAZ (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyor, ortak bir anlayış bekliyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – İYİ PARTİ Grubu adına Sayın Metin Ergun.

Buyurun. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

İYİ PARTİ GRUBU ADINA METİN ERGUN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tokat ilimizin Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin araştırılması hakkında verilmiş olan önerge üzerinde İYİ PARTİ adına görüşlerimizi ifade etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bir ülkede değerli bir maden rezervinin bulunmasının o ülke vatandaşlarını memnun etmesi gerekir. Fakat iktidarın şimdiye kadar uyguladığı madencilik politikalarını dikkate aldığımızda her bulunan maden rezervi bizleri çevre için endişeye sevk etmektedir. Çünkü mevcut iktidarın madencilik konusunda ne yaptığı, hangi doğa tahribatlarına göz yumduğu herkesin malumudur. Zira Kaz Dağlarındaki madencilik bilançosu ortadadır. Kaz Dağlarında 200 bin ağaç kesilmiş, bölgenin ekosistemine ve biyoçeşitliliğine darbe vurulmuştur. İktidar madencilik için bir başka çevre felaketine Fatsa’da sebep olmuş on binlerce ağaç maden için yok edilmiştir.

Muhterem milletvekilleri, bir süre önce Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bakır maden sahasında altın rezervi bulunduğu duyurulmuştur. İktidarın daha önceki uygulamalarına bağlı olarak Erbaa’lılar, Yeşilırmak ve Kelkit vadileriyle bu vadileri besleyen Sakarat ve Boğalı yaylalarındaki tarımın riske gireceğinden endişe etmeye başlamışlardır. Zira altın ayrıştırmada kullanılan siyanür; toprağı, suyu ve canlıları öldüren tehlikeli bir maddedir onlar için. Sadece Erbaa ve köyleri değil, aynı zamanda Amasya’nın Taşova ilçesinin 24 köyü de siyanür riski altındadır. Bu bölge böyle bir tehditle karşı karşıya kalırsa yoğun bir göç hareketinin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Bundan dolayı Erbaa ve Taşova’da yaşayan vatandaşlarımız, yaratacağı siyanür riskinden ötürü çalışmaların durdurulmasını talep etmektedirler. Biz İYİ PARTİ olarak bu konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Kaz Dağlarını, Fatsa’yı vahşi madencilik ve rant için feda eden iktidara çağrı yapıyoruz: Erbaa’nın ve Taşova’nın su kaynaklarını, yaban hayatını ve tarım alanlarını tehdit eden bu girişimlere bir an önce “Dur.” deyin.

Sayın milletvekilleri, İYİ PARTİ olarak madenciliğe karşı değiliz, lakin yer altı kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde kullanılmasını savunuyoruz.

Konuşmama son verirken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Sayın Necdet İpekyüz, buyurun. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında Anayasa’da belirtilmiş. Anayasa’da belirtilen nedir? Normalde, devlet, toprağı korumak zorunda, iyi kullanıma açmak zorunda; talan etmemesi gerekir, tam tersine iyi tarım alanlarını geliştirmesi lazım. Dünya şu anda neyi konuşuyor? Tüm dünya, pandemi sürecinde, doğayla nasıl barışık yaşayabiliriz, tarımı nasıl geliştirebiliriz, gıda krizine girmemek için neleri yapabiliriz… Peki, burada ne oluyor? Burada nasıl ki her şey birilerine, yandaş dediğimiz kesime aktarılıyorsa, Anadolu dediğimiz, Türkiye dediğimiz çok zengin alanlar resmen talan ediliyor, dağlar, ırmaklar, nehirler, doğası, tarihi yok ediliyor. Ne için? Para ne için? İnsanların sağlığı için. Siz sağlığı tehdit ederseniz, siz dikkate alamazsanız her şey biter.

Nedir, ilk altın muhabbeti 1996 yılında -hepimiz gözümüzde canlandıralım- Bergama köylüleri sayesinde Türkiye’nin hafızasında yer edindi. Çizgili pijamasıyla, zinciriyle, boğaz köprüsüyle… Ve bu kadar süre geçti, bu güne geldik, aynı şeyleri konuşuyoruz. Baktığımızda Hasankeyf yok oluyor, baktığımızda Sason’da HES’ler kuruluyor, baktığımızda Artvin’de bir yığın işlem yapılıyor, Kaz Dağları’nda bir yığın işlem yapılıyor. Ne oluyor? Yeşil yok ediliyor. Ne oluyor? Yer altı yok ediliyor, yer üstü yok ediliyor ve artık buna itiraz eden sadece siyasi partiler değil köylüler ve oradaki yaşayanlardır. Çünkü bu girişimlerde hiçbir zaman onlardan görüş alınmıyor.

Buradan Halkların Demokratik Partisi olarak Yeşil Erbaa Çevre Platformu’na da saygılarımızı sunuyoruz çünkü büyük bir mücadele yürütüyorlar. Ve şunu da biliyoruz: 1 gram ham altın için 5 milyon gram toprak, çakıl işleniyor ve yaklaşık 5 ton su harcanıyor. Tokat Erbaa’da yapılan alanda ne olacak biliyor musunuz? Erbaa’nın suyunun yüzde 60’ını karşılayan bir bölgenin suyu zehirlenebilecek, havası zehirlenebilecek, ortam yok olacak, orman yok olacak, hayvancılık yok olacak; birçok şey bitecek.

Siz, dağlarla barışık değilsiniz, ormanlarla barışık değilsiniz, ovalarla barışık değilsiniz, yaylalarla barışık değilsiniz. Eğer bunları düşünüyorsanız araştırılması lazım, bunların önlenmesi lazım. Bunlara yanaşmadığınız gibi sadece ismi belli olan, belli firmalara, belli yerlerde çalışanlara da ülkenin altın için altını üstünü yerle bir ediyorsunuz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Arslan… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ARSLAN (Tokat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Genel Kurulu, aziz milletimizi ve Tokatlı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan çalışmayla Tokat’ımızın Erbaa ilçesinde önergede adı geçen firmaya altın arama ruhsatı değil, maden arama ruhsatı verilmiştir.

MURAT ÇEPNİ (İzmir) – Ne farkı var?

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – Firma 5 maden zikretmiş, bu konuda talepte bulunmuştur. Şu ana kadar herhangi bir arama faaliyeti yapılmamıştır. Mevzuatımıza göre, maden arama faaliyeti ayrı, maden arama ruhsatı ayrı, maden işletme ruhsatı ayrıdır. Henüz arama faaliyeti için izin verilmiştir. Arama bölgesinde maden bulunduğu takdirde, bu alan yeniden Bakanlığımız tarafından ihaleye çıkarılmaktadır. İhalenin gerçekleşmesi hâlinde de madenin işletilmesi için çevresel etkilerin değerlendirilmesi anlamında ÇED raporu alınacak, ayrıca il özel idaresinden de işletme ruhsatı alınacaktır. Bu işlemler gerçekleştirilmeden maden sahasında herhangi bir faaliyette bulunmak mümkün değildir.

Grup önerisinde imzası bulunan hemşehrimiz Kadim Bey’in samimiyetinden, iyi niyetinden şüphemiz yok.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – O zaman destek verin.

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – Firmaya 2 bin hektar alan için ön arama izni verilmişse de an itibarıyla firmanın arama faaliyeti için müracaat ettiği alan 2 bin metrekaredir. Biraz önce Kadim Bey’in konuşmasında arz ettiği gibi geniş bir alanda değil, sadece 2 bin metrekare alanda arama faaliyeti yapılacaktır.

KADİM DURMAZ (Tokat) – 20 hektar, 20 hektar.

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – Maden arama faaliyetinde de hiçbir şekilde siyanür kullanılması söz konusu değildir.

MUSTAFA TUNCER (Amasya) – Siyanüre hayır!

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, son yirmi beş yıl içerisinde ülkemiz 4 bin ton altın ithal etmiştir; 2019 yılında da 160 ton altın ithal ettik.

MURAT ÇEPNİ (İzmir) – Saman bile ithal, saman.

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – 2003 yılında Merkez Bankası rezervlerimiz 300 tonken, bugün Merkez Bankasının altın rezervi 583 tona ulaşmıştır.

Biz, AK PARTİ Tokat milletvekilleri olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Arama aşamasında da maden çıkarma aşamasında da ormana, çevreye, bitki yapısına, su kaynaklarına, tarım alanlarına, hemşehrilerimize ve bölgede yaşayan her türlü canlıya hiçbir şekilde zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Eğer böyle bir hadise olursa biz bu mücadelenin en önünde hareket edeceğiz.

MUSTAFA TUNCER (Amasya) – Destek verin önergeye, destek verin!

MURAT BAKAN (İzmir) – Geçmiş olsun, geçmiş olsun; zarar olduktan sonra, doğa tahrip olduktan sonra ne kıymeti var?

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – AK PARTİ milletvekilleri olarak, siyanürle veya başka bir usulle insanımıza zarar verecek hiçbir çalışmanın yanında olmadık, olmayacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Tamam “evet” deyin o zaman, destekleyin.

MURAT ÇEPNİ (İzmir) – Yanında değil, önünde oldunuz zaten; mesele o ya. Bak, içindesiniz, önündesiniz!

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – AK PARTİ hükûmetleri, 2002 yılından bu yana çevreye en büyük yatırımı yapmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Arslan.

MUSTAFA ARSLAN (Devamla) – Son on sekiz yılda yapılan çevre yatırımları, seksen yılda yapılan yatırımların 100 katından fazladır.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Arslan, teşekkür ediyorum.

III. - Y O K L A M A

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır.

Sayın Özkoç, Sayın Bakan, Sayın Biçer Karaca, Sayın Yıldız, Sayın Bülbül, Sayın Köksal, Sayın Beko, Sayın Karadeniz, Sayın Ünsal, Sayın Sertel, Sayın Aytekin, Sayın Tanal, Sayın Özer, Sayın Kılınç, Sayın Keven, Sayın Durmaz, Sayın Tuncer, Sayın Önal, Sayın Zeybek, Sayın Bayraktutan.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.09

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...